STATUTUL ASOCIAŢIEI OAMENILOR DE AFACERI GORJENI 2017

CAP 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.

(1) Asociaţia OAMENILOR DE AFACERI GORJENI 2017 denumită în continuare „Asociaţia”, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată  în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

(2) Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:

 • Mărgeloiu Dumitru;
 • Stănuşoiu Adrian Lelius;
 • Mitroiu Vasile;
 • Eftenoiu Cornel;
 • Lemnaru Călin-Marian;
 • Pau Ion;
 • Ardereanu Ion-Gabriel;
 • Dăneţ Sever-Cătălin;
 • Voinea Ion-Daniel.

Consiliul Director al ASOCIAŢIEI se compune din:

 • Stănuşoiu Adrian Lelius – Preşedinte;
 • Lemnaru Călin-Marian – Vicepreşedinte;
 • Mărgeloiu Dumitru – Vicepreşedinte.

Art.2. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat şi va avea denumirea de Asociaţia OAMENILOR DE AFACERI GORJENI 2017, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 163051 din 04.09.2017, eliberată de către Ministerul Justiţiei-Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice.

Art.3. Asociaţia  este constituită pe durata nedeterminată şi are sediul în Mun. Tg-Jiu, Str. Ciocârlău, Nr.36, Jud. Gorj, Camera nr. 3. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară si străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

 

CAP. 2. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

Art.5.   

(1)  Asociația are ca scop si obiectiv principal reprezentarea, promovarea si apararea intereselor membrilor sai, in mod deosebit ale intreprinderilor mici si mijlocii.

(2)  In vederea realizarii acestui scop Asociația:

 1. Reprezinta, promoveaza si protejeaza interesele economice ale membrilor sai in fata autoritatilor publice locale in acord cu prevederile legale in vigoare;
 2.  Activeza pentru deplina libertate de actiune a patronilor in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora in conditiile economiei de piata;
 3. Promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii in scopul organizarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii sai;
 4. Colaboreaza cu orice autoritate publica locala pentru promovarea programelor de dezvoltare economica;
 5. Propune autoritatilor si forurilor competente masuri administrative si sociale necesare pentru intarirea, mentinerea si dezvoltarea societatii comerciale private, in mod special a intreprinzatorilor mici si mijlocii;
 6. Desemneaza reprezentanti si participa in conditiile legii la tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice locale, precum si in conditiile de dialog social constituite la nivel local;
 7. Promoveaza principiile responsabilitatii sociale a patronatelor;
 8. Promoveaza Coduri de Conduita in Afaceri.

 

CAP. 3. PATRIMONIUL 

Art. 6. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din activul iniţial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1.500 (una mie cinci sute) RON.

 

CAP. 4. MEMBRII ASOCIAŢIEI 

Art. 7.

(1) Pot deveni membri ai Asociaţiei: societati comerciale, personae fizice autorizate si persoane juridice cu caracter nepatrimonial care desfasora activitati comerciale.

(2) Membrii pot fi:

 1. Membri fondatori – dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.
 2. Membri asociaţi – pot fi orice fel de organizații ale societății civile cu sau fară personalitate juridică care s-au remarcat prin activitatea depusă în sprijinul îndeplinirii scopurilor și obiectivelor Asociației.
 3. Membri de onoare – dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale, cu votul majorității simple şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală.
 4. Colaboratori voluntari – care dobândesc această calitate la propunerea Consiliului Director. Membrii voluntari nu au drept de vot în Adunarea Generală.
 5. Personal Angajat, potrivit Legislaţiei in vigoare – care dobândesc această calitate la propunerea Consiliului Director. Membrii angajaţi nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Art. 8. Calitatea de membru se pierde prin:

 1. deces sau încetarea existenţei persoanei juridice;
 2. renunţarea la calitatea de membru, adresată în scris princerere, preşedintelui Asociaţiei;
 3. excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut şi a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale  Asociaţiei, precum și prin săvârșirea de fapte și acțiuni care aduc atingere prestigiului și imaginei Asociației, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

 

CAP. 5. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Art. 9. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor și luarea deciziilor, care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 3. să semnaleze Asociaţiei problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării şi apărării acestora;
 4. să aibă acces la toate serviciile oferite de Asociație;
 5. să se retragă din Asociaţie;
 6. să îşi exprime votul, dacă este cazul;
 7. să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor de conducere;
 8. să primească sprijin și susținere împotriva eventualelor abuzuri ale autorităților publice locale;
 9. să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Asociaţiei în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie).

Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

 1. să respecte statutul,  regulamentul  interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
 2. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;
 3. să participe la adunările generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;
 4. să sprijine material şi moral Asociaţia;
 5. să achite cotizaţia lunară stabilită de Adunarea Generală.

Art. 11.

 1. Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.
 2. În  materie  de  gestiune,  răspunderea  incumbă  membrilor  Consiliului Director.

 

CAP. 6. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art. 12. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi cenzorul.

Art. 13. Adunarea Generală se compune din toţi membrii Asociaţiei.

Art. 14. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară şi extraordinară, după cum urmează:

 1. în sesiune ordinară, anual; darea de seamă pentru mandatul expirat va fi analizată și aprobată în Adunarea Generală;
 2. în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare.

Activitatea se va desfășura în sedințe de lucru lunare, stabilite prin hotărâre internă. Neprezentarea la trei ședinte de lucru consecutive atrage excluderea din asociație.

Art. 15.

 1. Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată, notificare, etc) sau electronice (e-mail, etc), cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării adunării.
 2. În convocare se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfăşoară şedinţa Adunării Generale, precum şi ordinea de zi.

Art. 16. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director, a preşedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei, ori de câte ori este necesar, fiind anunțată cu cel puțin două zile înainte.

Art. 17.

 1. Adunarea Generală este valabil constituită daca sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor Asociaţiei.
 2. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia modificării statutului, caz in care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi și cu acceptul și votul membrilor fondatori.
 3. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, Preşedintele și vicepreședinții decid.
 4. Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de Consiliul Director, secretar care poate fi din afara Asociației.
 5. Preşedinţia Adunării Generale aparţine preşedintelui Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, unuia dintre vicepreşedinți.
 6. Persoanele care nu sunt membri ai Asociaţiei pot fi invitate la şedinţele Adunării Generale cu acordul  președintelui și a cel puțin unuia dintre vicepreședinți sau a unuia din membrii fondatori.
 7. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art.18.

 1. Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 2 ani. Mandatul poate fi reînnoit dar nu este permis două mandate consecutiv. În caz de vacanţă a preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedinți, doar împreună.
 2. Președintele este ales dintre membrii fondatori, cu votul majorității simple a acestora și a Adunării Generale. În cazuri excepționale, din motive obiective și justificate, președintele poate fi ales dintre oricare dintre membrii cu votul a 2/3 din membrii Adunării Generale.
 3. Primul preşedinte este numit prin actul constitutiv al Asociaţiei.

Art. 19. Atribuţiile Adunării Generale sunt:

 1. alegerea preşedintelui;
 2. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 3. primirea şi excluderea membrilor;
 4. aprobarea şi modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei;
 5. înfiinţarea de filiale;
 6. alegerea şi revocarea cenzorului;
 7. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
 8. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a situaţiei financiare anuale;
 9. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 10. decide asupra veniturilor Asociaţiei;
 11. decide în ceea ce priveşte resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
 12. stabilirea programului de activitate;
 13. propunerea de membri onorifici;
 14. stabilirea cotizaţiei semestriale;
 15. orice alte atribuţii prevăzute de lege.
 16. discuta si aproba darea de seama prezentata de Presedinte;
 17. analizeaza si aproba hotararile Asociației;
 18. aproba strategia, obiectivele si liniile generale ale Asociației;

Art. 20.  Atribuțiile Președintelui:

 1. Prezidează lucrările tuturor organelor de conducere a Asociației;
 2. Organizează conducerea operativă a Asociației;
 3. Numește președinții de comisii pe domenii de activitate;
 4. Conduce nemijlocit activitatea tuturor organelor de conducere a Asociației;
 5. Aprobă cheltuieli necesare tuturor activităților Asociației;

Art.21.  Atribuțiile Vicepreședinților:

 1. Înlocuiesc președintele ori de câte ori este nevoie prin delegarea de către acesta;
 2. Preiau prerogativele președintelui în cazul în care acesta nu poate să-și exercite obligațiile în caz de forță majora;

Art. 22.

 1. Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este format din cel puţin 3 şi cel mult 7 membri, aleşi de Adunarea Generală ordinară pentru un mandat de 2 ani: preşedintele Asociaţiei, doi vicepreşedinți, secretar.
 2. În caz de vacanţă, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri interimari. Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară.
 3. Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al Asociaţiei de cel puţin 3 luni, în vârstă de cel puţin 21 de ani în ziua alegerii şi la zi cu cotizaţiile sale.

Art.  23.  

 1. Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei  în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa.
 2. Consiliul  Director  este  răspunzător  pentru  întreaga  activitate  în  faţa Adunării Generale.
 3. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.
 4. Consiliul Director se întruneşte semestrial, la convocarea preşedintelui, precum  şi  de  fiecare  dată  când  interesul  o  necesită,  la  cererea  scrisă adresată preşedintelui de către cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Director.
 5. Preşedintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi.
 6. Hotărârile sunt luate cu cvorul a 2/3 din membrii prezenţi, în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director.
 7. Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru şi sunt semnate de preşedinte şi de secretarul de şedinţă.

Art. 24. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operaţiunile financiare şi încheierea contractelor în care Asociaţia este parte contractantă şi îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară, proiectul programelor Asociaţiei;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 3. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 25.

 1. Toţi  membrii Consiliului Director au îndatorirea de  a  pregăti şedinţele Consiliului Director, ale cărui hotărâri le execută.
 2. Preşedintele se ocupă de activităţile curente ale Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director. Întruneşte şi prezidează Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în justiţie şi în toate actele civile ale Asociaţiei.

Art. 26. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociaţiei şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri,  care  să  preia  atribuţiile  de  control  ale  activităţii  Asociaţiei.  Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociaţiei si un expert contabil.

Art. 27. Cenzorul are următoarele atribuţii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 3. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 28. În funcţie de activitatea sa, Asociaţia poate avea personal remunerat.

 

CAP. 7 RESURSE PATRIMONIALE

Art. 29. Resursele patrimoniale ale Asociaţiei cuprind:

 1. sume provenite din cotizaţiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;
 2. donaţii, sponsorizări de la persoane fizice, fundaţii, asociaţii şi societăţi comerciale;
 3. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 4. resurse provenite din activităţile economice directe desfăşurate în vederea autofinanţării;
 5. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 30. Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale.

 

CAP. 8. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI

Art. 31. Asociaţia se dizolvă:

 • de drept;
 • prin hotărârea Adunării Generale;
 • prin hotărâre judecătorească;

Art. 32. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;
 2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;
 3. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 33. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 34. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când Asociaţia  urmăreşte un alt  scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când Asociaţia a devenit insolvabilă;
 5. dacă Asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii  administrative prealabile, aceste activităţi  nu  vor  putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

Art. 34. Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii.

Art. 35. Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător.

 

CAP. 9. DISPOZIŢII FINALE

Art. 36. Prezentul statut are este valabil pe toata durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea prezentului statut şi a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.

Art. 37. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.